MISJA

 

 

 

 

 

Fundacja ProAlteri powstała w celu zwiększenia dostępności wsparcia psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii dla osób po pierwszym epizodzie psychozy, jak i dla tych, którzy doświadczają jej w sposób nawracający (np. z diagnozą schizofrenii).
Badania naukowe oraz nasze osobiste, wieloletnie doświadczenie pracy w strukturach NFZ wskazują na kluczową rolę psychoterapii i wsparcia psychologicznego w procesie zdrowienia.
Ważnym celem fundacji jest działalność edukacyjna sprzyjająca destygmatyzacji osób doświadczających kryzysów psychicznych.
Naszą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się również z szeroką grupą specjalistów pracujących w obszarze zdrowia psychicznego, w zakresie szczególnych trudności i wyzwań stojących przed osobami doświadczającymi stanów psychotycznych.

 ZARZĄD

 

 

 

 

 

 

Joanna Kielan

PREZES ZARZĄDU

Zuzanna Hamułka

CZŁONEK ZARZĄDU

Mikołaj Sorokowski

CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

 

 

STATUT

FUNDACJI PROALTERI

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 

Fundacja pod nazwą Fundacja ProAlteri, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: Zuzannę Hamułka, Joannę Kielan, Marię Kuleszę, Wiktorię Kutz– Nazarewicz, Klaudię Markowską oraz Mikołaja Sorokowskiego zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Iwonę Dąbrowską w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Nowy Świat 41A lok. 89/91, w dniu 22.09.2015r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Dla właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa. 

6. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności. 

7. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

 

§ 3

1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

3. Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest Minister Zdrowia. 

4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

§ 4

Ilekroć w Statucie mowa jest o posiedzeniu, należy przez to rozumieć również komunikowanie się członków organów Fundacji za pomocą wideokonferencji lub innych audiowizualnych środków porozumiewania się na odległość. Ilekroć w Statucie mowa jest o podejmowaniu uchwał, należy przez to rozumieć również zbieranie głosów członków organów Fundacji za pomocą poczty elektronicznej. W tym przypadku głosy zbierane są odpowiednio przez przewodniczącego posiedzenia Konwentu. 

 

Cele, zakres, zasady i formy działania Fundacji.

§ 5

Celem fundacji jest wszechstronna pomoc osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego, w szczególności osób z doświadczeniem psychozy, oraz ich rodzinom i bliskim poprzez działalność na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji, a także działalność naukową, oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów oraz kulturalną. Fundacja realizuje swoje cele jako odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:

1. Udzielanie kompleksowej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności osobom z doświadczeniem psychozy, osobom niepełnosprawnym oraz uzależnionym chorującym psychicznie i ich rodzinom oraz bliskim, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań psychoterapeutycznych i rehabilitacyjnych.

2. Działania profilaktyczne związane z ochroną i promocją zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk najbardziej narażonych na zaburzenia psychiczne. 

3. Działania mające na celu poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności osób z zaburzeniami psychotycznymi i ich rodzin oraz bliskich. 

4. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności osób z zaburzeniami psychotycznymi i ich rodzin oraz bliskich.

5. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności osób z zaburzeniami psychotycznymi.

6. Promocję i tworzenie wolontariatu, oraz współpracę z wolontariuszami. 

7. Inicjowanie i prowadzenie programów edukacyjnych, w tym organizację konferencji i sympozjów naukowych, prowadzenie szkoleń, wykładów, oraz staży. 

8. Prowadzenie działalności wydawniczej i badawczej. 

9. Tworzenie i prowadzenie serwisów internetowych.

10. Działalność mającą na celu promocję psychoterapii osób z doświadczeniem psychozy. 

11. Współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji.

 

§ 6

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji.

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 8

Fundacja może pozyskiwać środki pochodzące z:

1. darowizn, spadków, zapisów, 

2. dotacji i subwencji oraz grantów, 

3. zbiórek publicznych prowadzonych przez Fundację, w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych. 

 

§ 9

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być żyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

Władze Fundacji

§ 10

Władzami Fundacji są:

1. Konwent Fundacji w dalszej części statutu zwany „Konwentem”

2. Zarząd Fundacji w dalszej części zwany „Zarządem”.

 

Konwent Fundacji 

§11

1. W skład pierwszego Konwentu Fundacji wchodzą Fundatorzy. 

2. Członkostwo w Konwencie ustaje jedynie wskutek pisemnej rezygnacji członka Konwentu lub jego śmierci.

3. Konwent może powoływać nowych członków (osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych) za ich zgodą.

4. Nowi członkowie konwentu powoływani są w trybie głosowania przy obecności co najmniej połowy członków zwykłą większością głosów.

5. Członkostwa w Konwencie nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie, na okres członkostwa w Zarządzie członkostwo w Konwencie jest zawieszane.

 

§12

1. Do zakresu działań i kompetencji Konwentu należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz przyznawanie im wynagrodzeń i gratyfikacji,

b) dokonywanie zmian w statucie Fundacji,

c) likwidacja Fundacji lub połączenie jej z inną fundacją, 

d) powoływanie nowych członków Konwentu,

e) określanie kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją, 

f) zatwierdzanie planu rocznego pracy Fundacji i budżetu,

g) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

h) wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji,

i) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.

2. Konwent podejmuje uchwały przy obecności co najmniej połowy członków zwykłą większością głosów o ile statut nie stanowi inaczej.

3. Przewodniczący posiedzenia Konwentu jest wybierany przez obecnych członków Konwentu na danym posiedzeniu.

4. Posiedzenie Konwentu zwołuje dwóch Członków Konwentu.

5. Uchwały Konwentu i oświadczenia woli na podstawie uchwał podpisuje Przewodniczący posiedzenia Konwentu, na których uchwały te podjęto.

6. Obsługę prawną Konwentu zapewnia Zarząd. 

 

Zarząd Fundacji

§ 13

Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Konwent.

 

§ 14

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji, śmierci lub w skutek odwołania przez Konwent.

2. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie: 

a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,

c) rażącego, nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu.

3. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 15

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

 

§ 16 

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań,

c) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

e) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,

f) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,

g) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji,

h) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

 

§ 17

Do reprezentowania Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

§ 18

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

2. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków chyba, że niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

 

§ 19

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.

2. Umowy o pracę z Członkami Zarządu podpisuje Konwent.

 

§ 20

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu informując pozostałych Członków Zarządu na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem, drogą elektroniczną, telefoniczną, bądź w przypadku braku innej możliwości, listem poleconym. 

 

Postanowienia końcowe

§ 21 

Zmian statutu Fundacji w tym jej celów dokonuje Konwent Fundacji.

 

§ 22

Połączenie Fundacji z inną fundacją lub stowarzyszeniem wymaga uchwały Konwentu Fundacji. 

 

§ 23 

Fundacja ulega likwidacji wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.

 

§ 24

Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Konwentu Fundacji.

 

§ 25

Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony uchwałą przez Konwent Fundacji w ostatnim składzie.

 

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Konwentu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

 

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 Formularz kontaktowy

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja ProAlteri. Dane przesłane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem poniżej.

Proszę wprowadzić imię.
Proszę wprowadzić numer telefonu.
Proszę wprowadzić adres e-mail. Adres e-mail nie jest prawidłowy.
Proszę wprowadzić swoją wiadomość!